Zasiłek opiekuńczy

Rodzic lub opiekun prawny może pobierać świadczenie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Procedura uzyskania tego rodzaju zasiłku jest prosta i opiera się na wizycie u lekarza rodzinnego celem zdobycia odpowiedniego zaświadczenia.

Dla kogo zasiłek opiekuńczy?

 

Zasiłek opiekuńczy mogą pobierać następujące osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym w wymiarze obowiązkowym i dobrowolnym:

 • pracownicy,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych,
 • wykonujący pracę nakładczą,
 • wykonujący pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia,
 • prowadzący pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
 • wykonujący odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • duchowni.

Z kolei pozbawieni tego prawa są osoby, które znajdują się w określonej sytuacji życiowej, jak np.:

 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, za wyjątkiem szczególnych przypadków,
 • za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku wykonywania w czasie zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej albo wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia.

Jak długo można otrzymywać zasiłek opiekuńczy?

 

Ta forma pomocy finansowej przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż przez:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14,
 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn bez względu na liczbę osób uprawnionych do zasiłku oraz bez względu na liczbę dzieci i liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

 

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

 

Zasiłek opiekuńczy w skali miesiąca wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Świadczenie jest wypłacane za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy.

Aby otrzymać zasiłek w pełnym wymiarze kwotowym, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia. Po przekroczeniu tego terminu wysokość zasiłku będzie wynosiła 75 proc. podstawy. Obniżenia zasiłku opiekuńczego o 25 proc. nie stosuje się, jeżeli ubezpieczony dowiedzie, że niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Ważne dokumenty – zasiłek opiekuńczy

 

Podstawą do ubiegania się o wypłatę zasiłku opiekuńczego jest przedłożenie wniosku ZUS Z-15 opartego na informacjach z zaświadczenia lekarskiego – w formie tradycyjnej lub dokumentu elektronicznego.