Zasiłek wyrównawczy

Zasadniczym celem tego rodzaju zasiłku jest skierowanie ubezpieczonego pracownika na rehabilitację, której konieczność wynika z charakteru wykonywanego zawodu lub zamiaru przekwalifikowania się rehabilitanta.

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

 

Zasiłek wyrównawczy jest rozwiązaniem stosowanym w przypadku pracownika, który:

  • posiada obniżoną sprawność do wykonywania pracy,
  • otrzymuje mniejsze wynagrodzenie na skutek poddania się rehabilitacji zawodowej.
  • otrzymuje mniejsze wynagrodzenie w ramach przyuczenia do nowej pracy.

Wyjątek stanowią osoby uprawnione do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. W ich przypadku prawo do pobierania zasiłku wyrównawczego nie funkcjonuje. Na świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego nie mogą liczyć też poszkodowani, gdy:

  • wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
  • ubezpieczony, będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się do spowodowania wypadku,
  • ubezpieczony odmówił bez uzasadnionej przyczyny poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo jego zachowanie uniemożliwiło przeprowadzenie takiego badania.

Z pobierania zasiłku są wykluczone również osoby, które zakończyły rehabilitację i zostały przesunięte do innej pracy. Odmówić czy zaprzestać pomocy może lekarz orzecznik ZUS, jeśli uzna, że stan zdrowia ubezpieczonego nie rokuje poprawy i nawet po skończonej rehabilitacji pracownik nie odzyska zdolności niezbędnych do wykonywania zawodu.

Zasiłek wyrównawczy może mieć dwa źródła: ubezpieczenie chorobowe lub ubezpieczenie wypadkowe. W ostatnim z przypadków wypłata świadczenia przysługuje, jeśli rehabilitacja zawodowa pracownika jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Jak długo można otrzymywać zasiłek wyrównawczy?

 

Świadczenie w postaci zasiłku wyrównawczego obowiązuje przez cały okres rehabilitacji. Czas ten jest jednak ograniczony do 24 miesięcy.

Ile wynosi zasiłek wyrównawczy?

 

Wysokość zasiłku wyrównawczego jest liczona w następujący sposób: od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację odejmuje się miesięczne wynagrodzenie osiągane podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem.

Zasiłek wyrównawczy jest wypłacany przez pracodawcę, jeśli jest on płatnikiem składek na ubezpieczenie chorobowe i zatrudnia więcej niż 20 ubezpieczonych. W pozostałych przypadkach obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Ważne dokumenty – zasiłek wyrównawczy

 

Lekarz wojewódzki ośrodka medycyny pracy orzeka o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej. Podobne uprawnienia ma także lekarz orzecznik delegowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie ubezpieczonego wystawione na druku ZUS Z-3.