Zasiłek pogrzebowy

To najpopularniejsza forma pomocowa przyznawana jednorazowo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek pokrywa wydatki przeznaczone na pochówek zmarłego po przedstawieniu udokumentowanych kosztów.

Dla kogo zasiłek pogrzebowy?

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby, która spełnia jeden z określonych warunków:

 • pobierała emeryturę lub rentę,
 • pobierała emeryturę pomostową,
 • była ubezpieczona, w tym ubezpieczona z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego,
 • była w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego,
 • spełniała warunki do pobierania emerytury lub renty, ale nie miała ustalonego prawa do uzyskania tych środków,
 • była cywilną i niewidomą ofiarą działań wojennych pobierającą świadczenie,
 • pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • pobierała rentę socjalną,
 • zmarła na skutek wypadku lub choroby zawodowej.

W większości wymienionych przypadków świadczeniami są objęci również członkowie rodzin, w tym: małżonek, rodzice, ojczym, macocha, dzieci własne, dzieci w rodzinie zastępczej, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, inne osoby z ustanowioną opieką prawną.

Wypłata zasiłku pogrzebowego jest dokonywana po fakcie, tj. w momencie gdy bliscy zmarłego pokryli koszty pogrzebu i przedstawili właściwe rachunki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na zwrot kosztów od ZUS-u mogą liczyć też pracodawcy, pomoc społeczna, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wynosi maksymalnie 4 tys. zł. Przed reformą suma ta wynosiła dwukrotność przeciętnej płacy krajowej, czyli ponad 6 tys. zł. W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje w wysokości nie wyższej jednak niż 3 tys. zł. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny.

Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS

Prawo do zasiłku pogrzebowego jest ważne przez 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Ważne dokumenty – zasiłek pogrzebowy

 

Aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy pokrywający wydatki z tytułu kosztów pochówku, należy przedłożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego – druk ZUS Z-12,
 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • w przypadku dziecka – odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (dowód osobisty),
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej).