Świadczenie rehabilitacyjne

Ta forma pomocy ma zastosowanie po ustaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego. Środki na pokrycie rehabilitacji mogą pochodzić z ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczenia wypadkowego w zależności od charakteru rekonwalescencji.

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne?

 

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego mogą otrzymać osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, w tym:

 

 • pracownicy,
 • wykonujący pracę nakładczą,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • wykonujący odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • zatrudnieni na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia,
 • prowadzący pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
 • duchowni.

 

Oprócz wszystkich wymienionych powyżej ze świadczenia rehabilitacyjnego korzystają osoby, które posiadają niezdolność do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową:

 

 • pobierający stypendia sportowe – jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
 • pobierający stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący,
 • funkcjonariusze Służby Celnej.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego ani świadczenia przedemerytalnego.

Jak długo można otrzymywać świadczenie rehabilitacyjne?

 

Świadczenie rehabilitacyjne to fundusz, który przysługuje ubezpieczonemu przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do wykonywania zawodu, maksymalnie do 12 miesięcy. Tego typu pomoc jest przyznawana po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, gdy pracownik pozostaje niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja nie przewidują poprawy.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

 

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego jest ustalana w zależności od kilku czynników. Z reguły obowiązuje wartość 90 proc. wynagrodzenia lub przychodu będącego podstawą wymiaru zasiłku chorobowego. Ta zasada dotyczy tylko pierwszych 90 dni od pobierania świadczenia.

 

W razie gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży i ubezpieczonej przysługuje  świadczenie rehabilitacyjne, świadczenie wynosi 100 proc. wynagrodzenia. Podobnie jest w przypadku, gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

 

Ważne dokumenty – świadczenia rehabilitacyjne

 

Formalności, jakich powinien dopełnić ubezpieczony, aby ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne:

 

 • złożenie oświadczenia na druku ZUS Np-7 w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza,
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10),
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego – w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową.